Vi kan påklage afgørelser efter Planloven, Miljøvurderingsloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven samt Råstofloven. Afdelingen kan ikke selvstændigt påklage afgørelser truffet efter Miljøbeskyttelsesloven, Havmiljøloven, Vandløbsloven, Okkerloven, Vandforsyningsloven samt Genteknologiloven. Hvis vi ønsker at klage over en afgørelse på et af disse områder, skal det ske i samarbejde med DN’s sekretariat i København.

Under Miljøområdet (se her) og Natur-, Plan – og Fredningsområdet  (se her) kan hentes større aktuelle afgørelser, klageskrivelser samt høringssvar.

Miljøområdet omfatter bl.a. miljøgodkendelser, revurderinger, VVM-screeninger samt VVM-redegørelser.

Natur-, Plan- og Fredningsområdet omfatter bl.a. landzonetilladelser, fredningssager samt Natura 2000 sager.