Fredningsforslag for Marbækområdet i Esbjerg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Esbjerg Kommune har den 7. december 2023 over for Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, rejst forslag til fredning af Marbækområdet.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget:

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 10.00
på Hjerting Badehotel,
Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg V,

 

Fredningen har ifølge forslaget til formål, at

  • bevare og forbedre de biologiske, rekreative, landskabelige, kulturhistoriske og arkæologiske værdier, med særlig vægt på at bevare og øge biodiversiteten og forbedre de rekreative muligheder i området, herunder offentlighedens adgang til og færden i området,
  • bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningsmulighederne for plante- og dyreliv, med særligt fokus på at sikre sammenhæng i næringsfattige lysåbne naturtyper,
  • sikre en naturfremmende forvaltning af de i området beliggende skovarealer,
  • bevare og sikre de særlige geologiske værdier på kyststrækningen langs Ho Bugt,
  • bevare de kulturhistoriske spor i Marbækområdet især omkring Myrthue og Sjælborg jernalderbopladser samt jernalder - digevoldninger og højryggede agre i og omkring Marbæk Plantage,
  • medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-område nr. 89 er udpeget for,
  • formidle de i formålet nævnte værdier tilknyttet Marbækområdet, og
  • bygge videre på intentionerne i Marbæk-planen 2017 om mere natur og bedre rekreative muligheder.